Welcome!

We're delighted that you're here today visiting us. Feel free to browse it through and let us know if you have any questions or concerns. We are greatly appreciating your feedback. Thank you and may the Lord our Heavenly Father bless you and your family.

Zoo-siab ua koj tau tuaj ncig txog ntawm no. Ciali mus ncig saib yog hais tias muajlus noog lossis xav paubntxiv. Ciali sau ntawv email rau peb txaus siab yuav teb rau koj. Ua tsaug thiab cia peb tus Tswv ua yog peb Leejtxiv nyob saumntuj foomkoobhmoov rau koj thiab koj tsevneeg.

Zoo-neej thiab muajmob

Cuab pobntseg mloog covlus no, cov neeg zoo-neej yeej tsis nrhiav kwvkho-mob ibzaug, tsuasyog cov muajmob thiaj nrhiav xwb; Kuv tsisyog los hu cov ncajncees, tiamsis yog cov neeg txhuam xwb. Maslaskaus 2: 17

Healthy & Sickness

And hearing this, Jesus said to them, "It is not those who are healthy who need physician, but those who are sick; I did not come to call the righteous, but sinners." Mark 2: 17 

Tus hluas nplua-nuj

Tso ibpuas tsamyam ua yog koj tug tseg, ciali caum lawv Yexus qabmus. Mathais 19: 16-26

Tus hluas nplua-nuj

Vajtswv hlub ntiajteb

Vajtswv hlub hlub lub ntiajteb, Nws thiajtso Nws tibleeg Tub los...Yauhas 3: 16

Vajtswv hlub ntiajteb

Vajtswv txojlus

Thaum chivkeeb yog Txojlus, thiab Txojlus nrog Vajtswv, thiab Txojlus yog Vajtswv. Yauhas 1: 1

Vajtswv Txojlus