Welcome!

We're delighted that you're here today visiting us. Feel free to browse it through and let us know if you have any questions or concerns. We are greatly appreciating your feedback. Thank you and may the Lord our Heavenly Father bless you and your family.

Zoo-siab ua koj tau tuaj ncig txog ntawm no. Ciali mus ncig saib yog hais tias muajlus noog lossis xav paubntxiv. Ciali sau ntawv email rau peb txaus siab yuav teb rau koj. Ua tsaug thiab cia peb tus Tswv ua yog peb Leejtxiv nyob saumntuj foomkoobhmoov rau koj thiab koj tsevneeg.

Where & How

Thomas said to Him, Lord, we do not know where You are going, how do we know the way? Jesus said to him, I am the way, and the truth, and the life; no one comes to the Father but through Me. John 14: 5, 6

Qhovtwg & Yuav ualicas

Thausmas hais rau Nws, tus Tswv, peb twb tsispaub Koj yuavmus qhovtwg, yuav ua licas peb thiaj paub txojkev ntawd? Yexus teb rau nws tias, Kuv yog txojkev, thiab yog qhov tseeb, thiab yog txojsia; tsis ibtug tw mus cuag tau Leejtxiv tsuas los ntawm Kuv mus xwbnkaus. Yaushas 14: 5, 6 

Tus hluas nplua-nuj

Tso ibpuas tsamyam ua yog koj tug tseg, ciali caum lawv Yexus qabmus. Mathais 19: 16-26

Tus hluas nplua-nuj

Vajtswv hlub ntiajteb

Vajtswv hlub hlub lub ntiajteb, Nws thiajtso Nws tibleeg Tub los...Yauhas 3: 16

Vajtswv hlub ntiajteb

Vajtswv txojlus

Thaum chivkeeb yog Txojlus, thiab Txojlus nrog Vajtswv, thiab Txojlus yog Vajtswv. Yauhas 1: 1

Vajtswv Txojlus