Contact Us

Abide in Jesus Liberty Church

PO Box 280232
Oakdale, MN 55128
651.705.5566
chupayanh@netzero.net

Teevhawm Vajtswv nyob rau:
Hayden Heights Baptist Church
1845 Hyacinth Ave., E
St. Paul, MN 55119
Sijhawm: hnub vasxaum (Saturday) 10:00 am - 12:30 pm

Tus hluas nplua-nuj

Tso ibpuas tsamyam ua yog koj tug tseg, ciali caum lawv Yexus qabmus. Mathais 19: 16-26

Tus hluas nplua-nuj

Vajtswv hlub ntiajteb

Vajtswv hlub hlub lub ntiajteb, Nws thiajtso Nws tibleeg Tub los...Yauhas 3: 16

Vajtswv hlub ntiajteb

Vajtswv txojlus

Thaum chivkeeb yog Txojlus, thiab Txojlus nrog Vajtswv, thiab Txojlus yog Vajtswv. Yauhas 1: 1

Vajtswv Txojlus