Vajtswv pabtau

Lus Povthawj los ntawm ibtug ntseeg lubnpe hu ua Huas:

Kuv yog Huas, kuv mob tsheev tau 6 lubxyoo ntau yeej tsis muaj leejtwg yuav pab tau kuv. Kuv tsau tsawv txojkev tsaus ntuj xwb, kuv tsis muaj cuab kav tawm mus ncig nrog luag vim tias kuv pheej tsheev. Yog kuv mus ib chim kuv tsheev ces sawvdaws ntshai thiab khia ntawm kuv vim tias lawv cheem tsis tau kuv kom txhob tsheev.

Kuv hnov tias yog tsheev li ntawd ces yog yuav ua-neeb ua-yaig kuv thiaj mus fiv tej txivneeb tuaj teebthaj rau kuv tag los yeej tsis pab kuv hloli. Kuv hnov tias mus saib yaig yuav pab tau, kuv txawm mus ntiav luag tej saib tag los tsis pab. Kuv ntiav ib zaug neeb los yog saib ib zaug yaig twg yeej zev li tsibpuas mus rau Ibtxhiab npaumli los yeej tsis pab. Kuv tej nyiaj mas muab coj mus ua tej ntawd tagxwb. Kuv xav hais tias lubneej ces ntshev yuav tsaus ntuj lino mus tag simneej, tawm tsis tau mus xyuas lwm tus, tsis muaj lub ntsegmuag luag thiab lub kua-muag mas tsuaslos tsis txawj tu li vim yog tej mob xwb. Kuv lubneej yeej tsis muaj leejtwg hlub kuv.

Muaj ibhnub kuv thiaj ntsib Niam Nyiaj Huj nkawv thiab caum nkawv mus thov Vajtswv pem Church uas yog pawg ntseeg CogntawmYexusywjpheej, Vajtswv ciali cawm thiab tso kuv dim plaws txojkev tsheev. Kuv zoohlo tsis muaj kevnyuajsiab kevquajntsuag, txojkev tsheev ciali yajtag huvsi lawm, ces uas rau kuv cov menyuam pom Vajtswv lub fwjchim es lawv thiaj los lawb dab thiab ntseeg Vajtswv. Lawv hais tias zaum no lawv pom kiag Vajtswv lub fwjchim ntawm qhov muag lawm tiag.

Lus povthawj

Lus povthawj ua timcawv qhia txog Vajtswv Yexus lub fwjchim. Yog koj ntseeg, yuav pab tau koj.

Vajtswv muaj fwjchim

Vajtswv pab tau

Lus povthawj "Huas"

Lus txhawbzog

Lus txhawbzog hauv Vajtswv yog ibyam uas tuavrub tau koj lubsiab kom ntev.

Yuavcia leejtwg kav

Tus ntseeg txojkev ntseeg

Uacas tsis muajli ntiajteb

Ua neej rau Vajtswv

Kevntseeg raug quabyuam

Lus txhawbzog

Yuav cobqhia koj kom txawj nrog Vajtswv Yexus sibraug zoo ua tau lubneej nyob tshav ntujnrig.

Lubcev uas ntauscim

Yuav ualicas txog saumntuj

Ua-neej xavtau zooxwb

txobtxiv noj txawj tuag