Vajtswv pabtau

Yog hais txog txojkev ntseeg ntawm Vajtswv mas ibtxhias yuav hais tais tsis txhob ntseeg heev heev, thiab yuav tsum ntseeg liteb lichawv xwb thiaj kavntev. Ibtxhias hais tias yuav tsum saib kevnoj kevhaus loj duavli kev ntseeg vim tias peb tseem nyob hauv ntiajteb, txawm yog yuav ntseeg heev heev los tsuas lixwb, hov ntseeg liteb lichawv los tsuas li xwb, tsis muaj qhov txawv txav pes tsawg ntawm txojkev ntseeg.

Tabsis peb los saib seb Tswv Yexus tus kheej Nws hias licas txog txojkev ntseeg Vajtswv. Nyob rau hauv Mathais 22: 37, 38; Tswv yexus hais tias koj yuav tsum hlub koj tus Vajtswv kom kawg koj lubplab lubplaws, kawgsiab kawgntsws, kawg Ntsujplig thiab kawg koj lubhlwb hauv txojkev xav. Qhov no yog thawjnqe ntawm kevcai uas tseemceeb kawg.

Yog li mas tsis muaj ib qhov ua Tswv Yexus hais tias ciali lam ntseeg los yog lam hlub Vajtswv ces tau lawm. Yog ntseeg Vajtswv yeejyuav tau ntseeg tiag tiag los yog hlub Vajtswv yeejyuav tau hlub tiag tiag hauv nruab siab tuaj.

Tswv Yexus tseem tau hais tias yog muaj nyiajtxiag saib hlob ces tsis tag ntseeg Vajtswv los tau. Nyob rau Mathais 6: 2-4; Tsis muaj ib tug tubqhe twg teevtiam tau ob tug Tswv. Yog nws ua li ntawd nws yeej yuav ntxub ib tug, nyiam ib tug, nws yuav hwm ib tug, saib tsis tau ib tug. Yog nej muab Vajtswv thiab nyiajtxiaj saib hlob ib yam nkaus, yeej tsis tau.

Tswv Yexus tseem hais ntxiv tias yog tsis xav ua neej rau nws tsis txhob keb-ub kebno. Nyob rau hauv Lukas 9: 59-62. Yexus hais rau ib tug txivneej uas nyob ntawd hais tias, koj cia li nrog kuv mus. Tiamsis tus ntawd teb hais tias, Xibhwb, thov koj cia kuv mus faus kuv txiv tso kuv mam li nrog koj mus. Yexus teb tus ntawd hais tias, cia cov neeg tuag lawv faus lawv tus tuag los pauj. Koj ciali mus qhia zaj uas hais tias, Vajtswv yuavlos kav neeg lubsiab rau sawvdaws paub. Muaj dua ibtug hais tias, Xibhwb, kuv yuav nrog koj mus, tiamsis cia kuv mus hais rau kuv tsevneeg paub tso. Yexus hais rau tus ntawd hais tias, yog leejtwg tabtom muab khais pib laij liag, tiamsis nws pheej tig ntsia rov tomqab, tsis zoo kom tus ntawd mus qhia zaj uas hais tias, Vajtswv yuavlos kav neeg lubsiab. Tswv yexus tus kheej tseem tau hais ntxiv hais tias, yog ibtug twg los nrog Kuv es tsis ntxub nws txiv thiab nws niam, nws pojniam thiab menyuam, nws kwv nws tij thiab nkaujmuam, thiab nws tus kheej, nws ua tsis tau kuv thwjtim. yogli ntawd, leejtwg tsis tso ibpuas tsam tseg, tus ntawv yuav ua tsis tau Kuv thwjtim. Lukas 14: 26, 33

Tswv Yexus hais ntxiv txog ntawd peb tus kheej hais tias “Yog li ntawd, yog koj sab qhovmuag xis ua rau koj ua txhuam, cais koj ciali muab sab qhovmuag ntawd kaus kiag povtseg. Koj puas ib sab qhovmuag zoo duali tagnrho koj lub cev poob rau hauv ntuj tawg. Yog koj sab tesxis ua rau koj ua txhaum, cais koj ciali muab koj sab tes ntawd txiav kiag povtseg. Koj tu ib sab tes zoo dua li tagnrho koj lub cev poob rau hauv ntujtawg.” Mathais 5: 29-30

Lus povthawj

Lus povthawj ua timcawv qhia txog Vajtswv Yexus lub fwjchim. Yog koj ntseeg, yuav pab tau koj.

Vajtswv muaj fwjchim

Vajtswv pab tau

Lus povthawj "Huas"

Lus txhawbzog

Lus txhawbzog hauv Vajtswv yog ibyam uas tuavrub tau koj lubsiab kom ntev.

Yuavcia leejtwg kav

Tus ntseeg txojkev ntseeg

Uacas tsis muajli ntiajteb

Ua neej rau Vajtswv

Kevntseeg raug quabyuam

Lus txhawbzog

Yuav cobqhia koj kom txawj nrog Vajtswv Yexus sibraug zoo ua tau lubneej nyob tshav ntujnrig.

Lubcev uas ntauscim

Yuav ualicas txog saumntuj

Ua-neej xavtau zooxwb

txobtxiv noj txawj tuag