Lubcev ntauscim

Vajtswv yeej paub tias muaj ib hnub dab yuav ntau cim rau tibneeg ntiajteb. Qhov dab yuav ntaus tau cim rau neeg ntiajteb, yuav tsum yog neeg ntiajteb nyias zoo nyias siab, li nimno tejneeg mus ntiav lwm tus ntaus cim rau lawv lub cev. Vajtswv yeej paub tias yog dab ciali ntaucim rau txhuas tus neeg mas yeej tsis muaj twg kam tabsi dab yuav tsum ua kom neeg ntiajtebnyiam nyiam tej cim rau lawv lub cev thiab seej seej tso, thaum neeg ntiajteb nyiam nyiam lawm thiab pom tias kev ntaus cim yogib yam zoo rau lawm lub cev ces dab mas ntaus dab lub cim rau sawvdaws. Yog li Vajtswv thiaj txwv tsis pub peb ntaus cim rau peb lub cev Levis-Kevcai 19: 28; Losis nkaug cim rau cev nqaij tawv, losis, kos nej cev nqaij thaum muaj neeg tuag, Kuv yog tus Tswv. Kevcai 14: 1; Nej yog tus Tswv uas yog nej tus Vajtswv cov menyuam. Yog li ntawd nej tsis txhob hlais nej cev nqaij losis chais nej tej plaub hauvpliaj thaum nej muaj ntees tuag.

Nimno dab twb pib ntaus tej cim tsis tseem ceeb pes tsawg lawm mas muaj ib hnub nws yeej yuav ntaus nws lub rau neeg ntiajteb tiag tiag. Nyob rau hauv Tshwmsim 13: 16-17; Niag tsiaj ob ntawd yuam tej neeg tsis hais tus hlob tus yau, tus muaj tus pluag, tus ua qhev thiab tus uas tsis ua qhev kom sawvdaws tuaj nias cim rau ntawm txhais tesxis, lossis rau ntawm hauvpliaj. Lub cim no yog thawj tug tsiaj lub npe. Yog leejtwg tsis muaj lub cim ntawd lossis muaj tus npe ntawv xamphaj uas piv txog niag tsiaj ntawd lub npe, ces tus ntawd yeej muas tsis tau thiab muag tsis tau ib yam abtsi hlo li.

Peb ho saib seb txhuas tus uas dab ntaus tau cim rau lawm yuav zoo licas. Tshwmsim 14: 9-10; Tu tubtxib saumntuj uas yog tus peb ya lawv ob tug tubtxib uas xub ya los lawm qab. Nws hais nrov nrov hais tias, Cov neeg uas peb niag tsiaj thiab niag mlom uas muaj yamntxwv zoo li niag tsiaj ntawd, thiab muaj cim nias rau ntawm hauvpliaj lossis ntawm tes, cov neeg ntawd yuav tsum haus Vajtswv cov cawv txivhmab uas yeej tsis muaj ib yam abtsi twg tov hlo li, uas Vajtswv muab hliv rau hauv Vajtswv lub khob dej iab dej daw. Cov cawv txivhmab ntawd piv txog Vajtswv txojkev rau txim. Txhuas tus uas haus yuav raug kev tsimtxom hauv nplaim leejfaj tabmeeg cov tubtxib saumntuj uas zoo kawg nkaus thiab tus menyuam Yaj. Yog li zaum no peb paub lub ntsiab tias Vajtswv kom peb tsis txhob ntaus cim rau peb lub cev vim kev ntaus cim yog kev raug txim xwb tsis yogib yam zoo thiab txojkev ntau cim ntawd tabtom qhia rau Vajtswv kom nws paub zoo zoo tias tus twg yog tus tsis hawm nws tiag tiag.

Peb los saib seb Vajtswv ua licas rau thawj tug txiv neeg raug ntaus cim Chivkkeb 4: 14-15; Hnub no koj yuav ntiab kuv khiav tawm ntawm thaj av no, thiab ntawm koj lub xubntiag mus. Kuv yuav mus rau ub rau no tsi muaj chaw nyob chaw so hauv ntiajteb. Thaum luag pom kuv, ntshai luag yuav ciali muab kuv tua povtseg. Tiamsis tus Tswv hais rau Kayees hais tias, Yeej tsis muaj leejtwg tua koj povtseg. Yog leejtwg muab koj tua povtseg, Tus ntawd xya leej neeg yuav tuag pauj qhov uas nws tua koj. Vim li no tus Tswv thiaj li ntaus cim rau Kayees, kom txhuas tus uas pom Kayees lawv ceevfaj tsis txhob tua Kayees povtseg. Yog li peb pom tias Vajtswv ntau cim rau Khayees yog qhia Khayees txojkev tuag neeg thiab nws txojkev txhaum rau txhua leejneeg uas ntsib los yog pom Khayees. Yog li tej cim peb ntaus rau peb lub cev ntawd qhia tej kev txhaum peb ua rau Vajtswv txhuas zaum Vajtswv pom peb. Peb los saib seb Xibfwb PovLauj hais licas thiab nyob rau 1 Kaulithaus 10: 21-23; Yog nej haus Yexus Khetos lub khob thiab dab lub khob yeej tsis tau. Yog nej noj Yexus Khetos roojmov thiab dab roojmov yeej tsis tau ib yam nkaus. Peb yuav ua kom Yexus Khetos khib peb los? Nej xav hais tias, peb muaj hwjchim loj dua nws los? Muaj neeg hais tias, Peb muaj cai ua ib puas tsav yam tsis muaj leejtwg txwv peb. Tiamsis tsis yog txhua yam uas nej ua yuav muaj nuj nqis huv tibsi rau nej, Nej hais tias, peb muaj cai ua ib puas tsav yam tsis muaj leejtwg txwv peb, tiamsis tej uas nej ua ntawd tsis yog txhua yam yuav pab tau nej.

Lus povthawj

Lus povthawj ua timcawv qhia txog Vajtswv Yexus lub fwjchim. Yog koj ntseeg, yuav pab tau koj.

Vajtswv muaj fwjchim

Vajtswv pab tau

Lus povthawj "Huas"

Lus txhawbzog

Lus txhawbzog hauv Vajtswv yog ibyam uas tuavrub tau koj lubsiab kom ntev.

Yuavcia leejtwg kav

Tus ntseeg txojkev ntseeg

Uacas tsis muajli ntiajteb

Ua neej rau Vajtswv

Kevntseeg raug quabyuam

Lus txhawbzog

Yuav cobqhia koj kom txawj nrog Vajtswv Yexus sibraug zoo ua tau lubneej nyob tshav ntujnrig.

Lubcev uas ntauscim

Yuav ualicas txog saumntuj

Ua-neej xavtau zooxwb

txobtxiv noj txawj tuag