Txiav txim siab nrhiav txojkev...

Pivlus txog tus Nplua-nuj thiab Laxalaus; muaj ibtugyawm nplua-nuj niajhnub muab nws tej tsoos tsho ua zoo kawgnkaus cojlos hnav txhuahnub. Muaj ibtug txivneej npe hu ua Laxalaus, nws txomeny thiab pluag kawgnkaus, muaj neeg coj nws tuaj tso rau ntawm tus nplua-nuj lub roojvag mas nws lubcev mobkevtxab thoob paws. Tos nrhw tus nplua-nuj tejzaub tebmov poob saumrooj los es nws thiajli khaws tau noj, txawmyog li ntawd los dev tseem pheej tuaj yaim nws tej kevtxhab thiab.

Muaj ibhnub tusneeg txomnyem ntawv tau tagsimneej, cov timtswv txawm loscoj thiab nqa nws musrau ntawm Anplasham xubntiag. Muaj ibhnub ua cas tusneeg nplua-nuj txawm tagsimneej thiab muab nws faus. Hauv tubtuagteb, nws tsa qhovmuag saib uacas yuav raug kev txomnyem ualuajli, uacas nws txawm pom Anplasham nyob deb heev thiab txawm pom Laxalaus nyob ntawm nws xubntiag. Tus nplua-nuj txawm quaj hu hais tias, Txiv Anplasham, hlub kuv thiab lau, tso Laxalaus los es cia nws tus ntivtes ntub ibnyuag teevdej los txias kuv tus nplaig (qa); vim kuv txomnyem kawgnkaus hauv lub qhovkub no.

Tabsis Anplasham hais tias, metub es, nco qabntsoov koj lubneej taglos koj tau txais txhuayam zoo tiamsis Laxalaus tsismuaj ibqhov zoohloli; tiamsis nimno nws tau zoolawm es koj thiajli txomnyem li ko. Tsis tagli ntawvxwb, ntawm peb thiab ntawm koj muaj ibtug kwj tob tob kemlawm. Uali ntawd sub cov uas xav los timno rau timko los tsis tau thiab cov uas xav los timko los timno los tsis tau.

Yogli tus nplua-nuj hais tias, Txiv, kuv thov koj lau; thov xa Laxalaus rovqab mus rau kuv txiv tsev--kuv tseem tsuav tsib tug kwvtij--mus ceebtoom rau lawv tsam lawv ho los raug txomnyem ntawmno thiab. Anplasham hais tias, lawv twb muaj Moos-xes thiab cov Xibfwb qhia Vajtswv txojlus. Cia lawv hnov thiab ua rawsli ntawd. Tus nplua-nuj hais tias, Txiv Anplasham, tsis ua lintawd; yog hais tias ibtug ua tuag lawm rov mus, lawv thiajli leestxim. Anplasham hais rau nws tias, yog hais tias lawv tsis mloog Moos-xes thiab cov Xibfwb qhia ces tus tuag lawm rovqab mus los lawv yeej tsis txaisyuav hloli.

Lus povthawj

Lus povthawj ua timcawv qhia txog Vajtswv Yexus lub fwjchim. Yog koj ntseeg, yuav pab tau koj.

Vajtswv muaj fwjchim

Vajtswv pab tau

Lus povthawj "Huas"

Lus txhawbzog

Lus txhawbzog hauv Vajtswv yog ibyam uas tuavrub tau koj lubsiab kom ntev.

Yuavcia leejtwg kav

Tus ntseeg txojkev ntseeg

Uacas tsis muajli ntiajteb

Ua neej rau Vajtswv

Kevntseeg raug quabyuam

Lus txhawbzog

Yuav cobqhia koj kom txawj nrog Vajtswv Yexus sibraug zoo ua tau lubneej nyob tshav ntujnrig.

Lubcev uas ntauscim

Yuav ualicas txog saumntuj

Ua-neej xavtau zooxwb

txobtxiv noj txawj tuag