Tus hluas npua-nuj

Muaj ibtug tuajcuag Nws thiab hais tias, "Xibfwb, qhov uas zoo twg kuv yuav tsum tau ua es thiajli yuav tau txais txojisia ntev ibtxhis?" Nws txawm hais rau tus ntawd tias, "yog vim licas koj ho noog Kuv hais txog qhovzoo? Tsuas muaj ibtug thiajli zoo xwb; tiamsis yog hais tias nkas mus tau txojsia, kaws covlus samhwm." Ces nws txawm teb rau Nws tias, "nqe twg?" Yexus teb tias, "koj tsis txhob tua tibneeg; koj tsis txhob deev luag poj luag sev; koj tsis txhob ua tubsab; koj tsis txhob ua timkhawv cuav; fwm niam txiv; thiab yuav tsum hlub koj tus zejzog ib yamli koj tuskheej. Tus tubhluas teb Nws tias, "tagnrho cov no, kuv kaws coj huvtibsi; kuv tsawm tshuav qhovtwg thiab?" Yexus teb tias, yogtias koj xav kom koj muaj tagnrho, rau qabmus thiab muab tagnrho koj ntiagtug uas koj muaj muag es muab pub rau cov txomnyem, yogli ntawd koj yuav npua-nuj nyob ntuj ceebtsheej; thiab raws caug nrog Kuv mus." Tiamsis tus tubhluas ntawd hnov li ntawv, nws txawm mus ntxhov siab kawgnkaus; vimtias nws muab vajtsev ntau kawgnkaus li. Yexus txawm hais rau Nws cov thwjtim tias, "tseeb tiag Kuv hais rau koj, nyuaj kawgnkaus rau ibtug npua-nuj nkagmus rau ntuj ceebtsheej. thiab hais ntxi tias, tus uv-uj (ntxhuav) nkag lubqhovkoob txhawm yoojyim tshaj ib tug npua-nuj nkas Vajtswv lub tebchaws." Thaum cov thwjtim hnov li ntawd, lawv xav tsis thoobli thiab hais tias, yogli ntawv leejtwg thiajli yuav dim?" Saib ntsoov lawv, Yexus teb lawv tias, "rau tibneeg yeej tsis tau ibqhov hloli, tiamsis rau Vajtswv txhua yam tau tagnrho huv tibsi."

16 And someone came to Him and said, “Teacher, what good thing shall I do that I may obtain eternal life?” 17 And He said to him, “Why are you asking Me about what is good? There is only One who is good; but if you wish to enter into life, keep the commandments.” 18 Then he *said to Him, “Which ones?” And Jesus said, “You shall not commit murder; You shall not commit adultery; You shall not steal; You shall not bear false witness; 19 Honor your father and mother; and You shall love your neighbor as yourself.” 20 The young man *said to Him, “All these things I have kept; what am I still lacking?” 21 Jesus said to him, “If you wish to be [a]complete, go and sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow Me.” 22 But when the young man heard this statement, he went away grieving; for he was one who owned much property. 23 And Jesus said to His disciples, “Truly I say to you, it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. 24 Again I say to you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter the kingdom of God.” 25 When the disciples heard this, they were very astonished and said, “Then who can be saved?” 26 And looking at them Jesus said to them, “With people this is impossible, but with God all things are possible.”

Tus hluas nplua-nuj

Tso ibpuas tsamyam ua yog koj tug tseg, ciali caum lawv Yexus qabmus. Mathais 19: 16-26

Tus hluas nplua-nuj

Vajtswv hlub ntiajteb

Vajtswv hlub hlub lub ntiajteb, Nws thiajtso Nws tibleeg Tub los...Yauhas 3: 16

Vajtswv hlub ntiajteb

Vajtswv txojlus

Thaum chivkeeb yog Txojlus, thiab Txojlus nrog Vajtswv, thiab Txojlus yog VajtswvYauhas 1: 1

Vajtswv Txojlus