Tsismuaj li ntiajteb

Muaj ibtxhias xav hais tias ua ibsimneej nyob xwb yuav tsum sib sib zog khwv kom muaj nyiaj muaj txiaj ntau ntau thiab muaj txhuayam, ua neej npluavnuj nrog lub ntiajtebno.

Peb sim los saib seb Tswv Yexus hais licas txog txojkev npluavnuj, nyob rau hauv Lukas 12: 16-21. Yexus qhia ibzag lus pivtxwv rau lawv hais tias, muaj ibtug npluajnuj nws muaj liaj muaj teb zoo, nws sau tau qoobloo ntau ntau. Nws xav hauv nws lubsiab hais tias, kuv yuav ua licas ne. Kuv tsis muaj chaw txaus yuav ntim kuv tej qoobloo no cia. Nws xav hais, Ab, kuv yuav ua lino thiaj zoo. Kuv yuav rhuav kuv tej qubtxhab thiab muab ua dua tshiab kom loj dua cov qub, thiaj txaus ntim kuv tej qoobloo thiab qhov txhia chaw huv tibsi cia. Thaum kuv ua li ntawd tas kuv yuav hais rau kuv lubsiab hais tias, koj muaj hmoov heev. Koj twb muaj ibpuas tsavyam txhijzog kav ntau xyoo lawm. Koj cia li so thiab nyob noj nyob haus tsis txhob tsis txhawj, tso siab plhuav los. Tiamsis Vajtswv hais rau tus npluanuj ntawd hais tias, niagneeg ruam es, hmo no ntag lauj koj txojsia twb yuav tu mus. Yog li tej qhovtxhia chaw uas koj npaj tseg ntawd yuav ua leejtwg tug koj twbtsis paub. Yexus xaus lus hais tias, ibyam nkaus li ntawd tus uas npaj nyiajtxiag qhovtxhia chaw ntau ntau los ua nws tug kom nws npluanuj, Vajtswv tsis suav hais tias, tus ntawd yog neeg npluanuj.

Yog li peb pom tau hais tias kev npluanuj nyob hauv lub ntiajteb no yeej pab tsis tau vim tias tsuas paub lub sijhawm uas txojpa tseem ua tau xwb. Tej zaum ibpliag txojsia twb yuav tu mus los kuj muaj hov tib ntsais muag xwb ciali muaj tej mob ua thajmom kho tsis tau los kuj muaj. Txawm yog yuav xuas tej nyiaj kho txuas txojsia los yuav nyob tsis ntev.

Vim thajmom txojkev khov tsuas yog tswj kom txojsia txhob tu saiv saiv xwb, tej roj ntshav thiab lubcev tsis tos txais thajmom tej tshuaj zuj zuj. Txawm yog yuav noj thajmom tej tshuaj ua-tshais ua-hmo los tsis pauv tsis ntxiv qhov twg.

Thaum no yuav ua ibsiab tso tej vajtsev zoo zoo uas muas tau tseg es mus nyob tsevxaub vim tias tej nyiaj muab kho tus mob tag lawm. Tej nuj nqi nram thajmom tuaj pawglug tsis muaj nyiaj them, xav luaj twg los tus kheej tsis cus li qub, saib iav los lub pluv tsuas tshaus zuj zuj tsis zoo liqub, mloog tus zog los tsis hnov muaj, txawm yog nkees nkees los pwv tsis tsaug zog. Yuav mus qhovtwg los tos tsev neeg pab xwb, tsev neeg los siab tsis ntev vim tias tau mob ntev ntev ua rau sawvdaws dhuav tag.

Nyob nyob muaj ibhnub sib sib zog nqus txojpa los txojpa tsis tuaj. Thaum no yuav xav twj ywm rau nruab siab tias, Vajtswv koj nyob qhovtwg ua cas koj tsis pab kuv es cia kuv taug txojkev zoo lino? Yog koj kho kom kuv zoo kuv yuav ua neej kom koj lub koobmeej nrov nchaj moo lug ibzaum ua ntej kuv yuav ncaim.

Thaum txojsia tu nrho, tsevneeg yuav sawv ua plaub ua ntug ntxhov nyhov. Tsevneeg yuav tsis sib pab txawm yog tej nyiaj tshav ntuj ua neeg zejzog coj tuajpab los tsevneeg yuav sib txeeb. Tsevneeg ibleeg yuav tawm tsam ibleeg nyias kias nyias mus tag, nyob nyob mus muaj ibhnub lub ntiajteb nrhia tsevneeg caj ceg los nrhiav tsis tau vim tsevneeg tawg ua sab ua suav tsis ua ibpab ibpawg.

Lus povthawj

Lus povthawj ua timcawv qhia txog Vajtswv Yexus lub fwjchim. Yog koj ntseeg, yuav pab tau koj.

Vajtswv muaj fwjchim

Vajtswv pab tau

Lus povthawj "Huas"

Lus txhawbzog

Lus txhawbzog hauv Vajtswv yog ibyam uas tuavrub tau koj lubsiab kom ntev.

Yuavcia leejtwg kav

Tus ntseeg txojkev ntseeg

Uacas tsis muajli ntiajteb

Ua neej rau Vajtswv

Kevntseeg raug quabyuam

Lus txhawbzog

Yuav cobqhia koj kom txawj nrog Vajtswv Yexus sibraug zoo ua tau lubneej nyob tshav ntujnrig.

Lubcev uas ntauscim

Yuav ualicas txog saumntuj

Ua-neej xavtau zooxwb

txobtxiv noj txawj tuag