Raug quabyuam

Muaj ib txhiav xav tias kev pehawm Vajtswv raug tsujyuam tsuas yog tshwmsim rau lwm lub tebchaws xwb ua tsismuaj kev thajyeeb xwb, tabsi kom peb paub tseeb tais twb tshwmsim rau ntawd lub tuamtsev pehawm Vajtswv uas peb niajhnub cia-siab lawm tag lau. Peb pheej xav tias txojkev tsujyuam, yuav tshwmsim tau rau peb lub tuavtsev pehawm mas yuav tsum yog tej nom tswv ua cov pib ua ntej. Tabsi kom peb paub tseeb tias tsis yogli qhov peb xav. Txojkev tsujyuam tshwmsim yog los ntawd peb cov thawj coj tej kev coj noj coj ua, thiab tej kev li kevcai uas nyob rau lub hauv lub tuamtsev pehawm Vajtswv ntag. Vim tej kev cai ntawd tsim raws li tibneeg ntiajteb lubsiab nyiam tsisyog rawsli Vajtswv lub siab nyiam thiaj ua rau peb txojkev pehawm Vajtswv mus tsis raw lis Vajtswv siab nyiam.

Peb sim los saib seb Tswv Yexus tus kheej hais licas txog nqi lus uas tsis pehawm Vajtswv raws li nws siab nyiam, nyob rau hauv Mathais 15: 8-9; “Vajtswv hais tias, cov neeg no lub ncauj hwm kuv, tiamsis lawv lub siab tsis npuab kuv”. Lawv pehawm kuv tsis muaj nujnqis abtsi li, rau qhov lawv muab neeg tej lus los qhia ib yam li tej lus ntawd yog kuv tej cai ntag. Malakaus 7: 8; Yexus hais dua hais tias, “Nimno nej tsis coj raws li Vajtswv txojlus qhia, nej ho mus coj rawsli neeg tej lus qhia (Yaxayas 29:13). Yog li peb tsis txhob cia Vajtswv saib tsis tau peb txojkev pehawm nws, los yog txhuas yam peb ua, yog peb tau pehawm nws yuav tsum ua kom nws txaus siab rau peb thiaj tsimnyog peb siv peb lub sijhawm.

Peb hov los saib seb Tswv Yexus hais li cas txog nqi uas pehawm raws li Vajtswv tshoov peb lub siab, nyob rau Yauhas 4: 23-24; Yeej yuav muaj ib lub sijhawm sawvdaws pe Vajtswv, nimno twb txog lub sijhawm ntawd lawm. Cov neeg uas muaj Vajtswv tus Ntsujplig lub hwjchim, yuav pe Vajtswv tus uas yog Leejtxiv tiag tiag raws li nws xav kom neeg pe. Vajtswv xav kom neeg muaj nplooj siab dawbpaug pe nws. Vajtswv yog Ntsujplig, tsuas yog tej neeg uas muaj Vajtswv tus Ntsujplig thiaj paub pehwam nws raws li nws yog tus tsimnyog pe. Yog li thaum peb mus txog hauv Vajtswv lub tuavtsev peb yuav tau pehawm nws raws li nws tshoov peb siab tsis yog raws li tej kevcai uas txwv tsis pub pehawm Vajtswv.

Peb los saib seb Xibhwb Pov Lauj hais li cas txog kev pehawm Vajtswv, nyob rau hauv Filipis 3: 3; Cov neeg uas ua kevcai txiav tiag twb yog peb, tsis yog lawv. Peb pehawm Vajtswv raws li Vajtswv tus Ntsujplig tshoov peb siab. Peb zoo siab rau qhov peb nrog Yexus Khetos koom ib txojsia. Peb yeej tsis cia siab rau txojcia uas neeg txiav nqaijtawv. Tseeb tiag yog peb ua kevcai txiav nrog TswvYexus (ua kevcai tuag nrog Tswv Yexus) lawm peb yeej yuav ua peb lub neej raws li Vajtswv tus Ntsujplig tshoov peb siab tabsi yog peb tsis tau ua kevcai txiav los yog kevcai tuag nrog TswvYexus ces peb yeej yuav ua raws li tej cai peb tsim rau hauv Vajtswv lub tuavtsev. Peb los saib seb Xibhwb Pov Lauj hov hais licas txog nqi lus uas lwm tus txwv kev pehawm thiab nyob rau hauv Kalatias 5: 7 -8; “Nej twb ua nej lub neej raws li Vajtswv txojlus uas yog qhovtseeb lawm. Leejtwg tuaj txwv tsis pub nej ua raws li?” Vajtswv tus uas twb xaiv nej cia lawm nws yeej tsis txwv nej.” Yog li peb paub lawm hais tias thaum peb mus rau hauv Vajtswv lub tuavtsev, peb muaj cai yuav pevhawm nws raws li Vajtswv tshoov peb lub siab kom pehawm nws. Tsis muaj leejtwg yuav txwm tau, yog tseem raug kev txwv ces qhia tau hais tias kom peb yuav tsum tawm ntawd cov neeg ntawd mus txhob nyob ntxiv lawm. Yog tseem nyob ntxiv mus yeej yuav muaj teebmeej thiab haj yam yuav raug tsuj yuam, ua rau lub siab ntsws ntxhov nyhov thiab tswj nrees tsis pehawm Vajtsws raw li qhov Vajtswv tshoov lub siab, yog thaum zoo li no lawm ces qhia tau hais tias peb txojkev ntseeg hauv Vajtswv yuav tuag zuj zuj mus.

Lus povthawj

Lus povthawj ua timcawv qhia txog Vajtswv Yexus lub fwjchim. Yog koj ntseeg, yuav pab tau koj.

Vajtswv muaj fwjchim

Vajtswv pab tau

Lus povthawj "Huas"

Lus txhawbzog

Lus txhawbzog hauv Vajtswv yog ibyam uas tuavrub tau koj lubsiab kom ntev.

Yuavcia leejtwg kav

Tus ntseeg txojkev ntseeg

Uacas tsis muajli ntiajteb

Ua neej rau Vajtswv

Kevntseeg raug quabyuam

Lus txhawbzog

Yuav cobqhia koj kom txawj nrog Vajtswv Yexus sibraug zoo ua tau lubneej nyob tshav ntujnrig.

Lubcev uas ntauscim

Yuav ualicas txog saumntuj

Ua-neej xavtau zooxwb

txobtxiv noj txawj tuag