Uacas thiaj txog saumntuj

Txojkev yug duav tshiab txawv li kev ntseeg, vim kev yug duav tshiab yog hais txog kev mus Vajtswv lub Ntuj Ceebtsheej thiab ua lub neej raws li nws tus ntsujplig coj. Tej zaum muaj ib txhiav xav tias kuv muaj kev ntseeg txaus lawm ces tsis tas yuav yug duav tshiab los kuv yeej txog Ntuj Ceebtsheej. Ib txhias hov xav tias kuv twb niaj hnub mus church thiab ua raws li church tej kev coj noj coj ua lawm ces kuv yeej yuav txog Ntuj ceebTsheej xwb. Tabsi cia peb los saib seb Vajtswv Yexus huav tais ntuj tus kheej hais licas txog los lus no. Peb thiaj yuav tsis yuam kev thiab nkim sijhawm rau peb txojkev mus church.

Nyob rau hauv Yaushas 3: 3; Tswv Yexus teb tias kuv qhias tseeb tseeb rau koj, tsis muaj leejtwg yuav pom Vajtswv lub ntuj ceebtsheej, yuav tsum yog nws yug duav tshiab. John: 3: 3; Jesus answered and said to him, “Truly, truly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God.” Zaum no peb paub tias Vajtswv Yexus tus kheej yeej hais meej meej yog tsis yug duav tshiab mas tab txawm xav pom Vajtswv lub Ntuj Ceebtsheej xwb los yeej tsis pom, tsis tas yuav mus nyob Vajtswv lub Ntuj Ceeb Tsheej, pom xwb twb tsis tau. Yog li mas yuav mus Ntuj Ceebtsheej yeej tsis yooj yim li peb lub siab xav thiab kev tau taub. Peb hov los saib ntxiv thiab seb Tswv Yexus tus kheej hais licas ntxiv.

Yaushas 3: 5; Tswv Yexus teb, Kuv qhiab tseeb tseeb rua koj tsis muaj leejtwg mus tau hauv Vajtswv lub Ntuj CeebTsheej yuav tsum yog nws yug los ntawm dej thiab tus Ntsujplig. John 3: 5; Jesus answered, “Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter into the Kingdom of God.”

Zaum no peb paub lawm tias kev mus church thiab kev ntseeg xwb coj tsis tau peb mus txog Vajtswv lub Ntuj Ceeb Tsheej. Vim yuav tsum tau yug los ntawm dej thiab tus Nstujplig mas thiaj mus tau hauv Vajtswv lub Ntuj CeebTsheej. Yog peb yug los ntawm dej xwb los yeej mus tsis tau hos peb hov yug los ntawm tus Ntsujplig xwb los mus tsis tau. Vim Tswv Yexus tus kheej hais lawm txhuas tus yuav mus tau Ntuj CeebTsheej yuav tsum tau nkag kom dhauv lub rooj vag yug duav tshiab los ntawm dej thiab tus Ntsuljplig mam mus thiaj tau.

Peb muab Tswv Yexus ob nqe lus no coj los xav seb, peb yuav ua licas. Peb yuav ciali mus Ntuj CeebTsheej xwb es tsis tas yug duav tshiab thaum peb tseem ua neej nyob no los? Los yog peb yuav tsum yug duav tshiab ua ntej lub sijhawm lig lig ntawd rhuav tshem tau peb? Yog koj xav paub kev yug duav tshiab hauv Vajtswv tuaj koom peb teev hawm Vajtswv uake, koj yuav paub tias kev yug duav tshiab zoo licas.

Lus povthawj

Lus povthawj ua timcawv qhia txog Vajtswv Yexus lub fwjchim. Yog koj ntseeg, yuav pab tau koj.

Vajtswv muaj fwjchim

Vajtswv pab tau

Lus povthawj "Huas"

Lus txhawbzog

Lus txhawbzog hauv Vajtswv yog ibyam uas tuavrub tau koj lubsiab kom ntev.

Yuavcia leejtwg kav

Tus ntseeg txojkev ntseeg

Uacas tsis muajli ntiajteb

Ua neej rau Vajtswv

Kevntseeg raug quabyuam

Lus txhawbzog

Yuav cobqhia koj kom txawj nrog Vajtswv Yexus sibraug zoo ua tau lubneej nyob tshav ntujnrig.

Lubcev uas ntauscim

Yuav ualicas txog saumntuj

Ua-neej xavtau zooxwb

txobtxiv noj txawj tuag