Vajtswv fwjchim

Nimno txog lub sijhawm uas kuv cav qhuas Vajtswv tus ua ciav sia zees nyob lub koob meej thiab lub npe mus ib txhis vim tsis muaj ib yam abtsi yuav pauv, yuav piv, los yog yuav pauj tau nws tej kev pab kuv, txhis kuv, hlub kuv, tshuav kuv, ua kuv niam, kuv txiv, ua kuv kwv, kuv tij, nws yog hauv tshuaj kuab muaj tsuas uas zoo tshaj plaws. Nws yog tus txuas tau txojsia thiab rhov tau txojsia, nws yog tus foom kom muaj thiab foom kom pluag vim nws tsis hloov nag hmov, hnub, los yog tagkis, nws tej lus nws tau hais lawm nws yeej tsis rhuav ib los mus txog hnub nws rov los.

Vajtswv tau cawm wb tus metub hlob thaum kuv muaj nws hauv plab xyoo ibtxhiab cuajpua cuajcaum plaub. Thaum xeeb nws tau xya hli ntauv xwb pib muaj teebmeeg hauv plab, vim lub ncauj tsev menyuam pib qhib lawm. Cov pojniam saib xyuas pojniam cev xeebtub (midwife) tau hais tias yog tsis sov es pheej mus ua haujlwm cev raws li lawv tau kawm thiab pom mam yuav muaj teebmeem ntau yam rau tus metub. Ib tug menyuam twg yog yug ntxov ntxov es tsis tau txwm cuajhli ces tej siabntsws mus rau tej plabplawv, thiab tej raum tseem xeeb tsis tau txhij, ces tus menyuam ntawd yuav raug noj tshuaj los yog siv cuav (oxygen) pab nws mus tag sim neej. Cov pojniam saib xyuas cov pojniam cev xeeb tus tseem tau hais tias tsis tag li xwb yuav muaj lwm yam teebmeem ntxiv rau tus metub thiab hais txog kev kawm ntawv los yog kev loj hlob tus metub yuav poob qab caum tsis cuag cov menyuam uas txwm txwm hliv.

Yog li kuv thiaj tau raug los sov tau Ib hlis mam rov mus ua haujlwm ib nrhab hnub (partime) los tseem tsis pab thiab, kuv lub dej ciali pluam ces kuv cia li yug tus metub thaum nws tseem muaj yimhli ntau hauv kuv plab. Thaum tau metub nws muaj plaub phaus thiab kaum ib-ooj xwb, thiab nws ua pav tsis txauthiaj tau mus nyob rau chav mob nyhav (ICU). Tus metub thiaj tau mus pw rau lub thoos ncuv nws (inkee bater).

Thaum tus metub mus nyob rau hauv chav mob nyhav ntawd cov pojniam saib xyuas pojniam cev xeeb tub tau hais rau kuv tias tus metub nws lub qhov ncauj tsis muaj zog ntxais mis, es cov saib xyuas cov neeg mob ntim mis rau hauv tus yas maj mam txauv rau nws haus xwb, mas tsis paub tias tus metub yuav zoo li cas thiab tsis tag li cov ntshav xeeb nws hauv plab los tseem muaj ntau ntau rau hauv tus metub lub cev vim tso ntshav soj ntsuam tseem tshuav ntau heev yog li yuav tau ncuv tus metub kom ntaub hnub ntxiv saib zoo li cas. Tus metub thiaj nyob hauv lub thoos ncu nws (inkee Bater) tau ib lub vimtiam (one week).

Thaum dhau ib lub vimtiam cov neeg saib mob thiaj thauv tus metub los rau kuv puag thiab zov, tabsi metub lub cev nyob tsis haum cov huab cuav li peb. Nws tej nqaij txawm ciali daj thiab tej tes tawv ciali ntxias zias tshuav lub hauvsiab thiaj sov xwb, txawm yog kuv qhwv nws khaub ncaws ntau ntua kom sov nws los nws tej caj npaj txias tag, lub pluv daj tag thiab ntxias zias xwb.

Kuv ntshaiv heev kuv thiaj thov Vajtswv hais tias Vajtswv es koj puv kuv xeeb menyuam thiab yug menyuam tej zej zog hnov chav moo lug, thov koj tsis txhob pub kom kuv tau lub npe tias kuv tsis tau menyuam puag. Thov koj pab cawm kuv tus metub txojsia thiab khov kom nws zoo, kuv muab nws txojsia cob rau koj thiab fij rau koj. Txawm yog nws tuag los yog koj li ciaj los yog koj tug, koj muab rau kuv yug tabsi koj xav hais tias koj yuav tsis cawm nws no los puam chawj koj vim nws yog koj tug , kuv tsuas yug nws xwb - koj yog tus muab txojsia rau nws thiab tsom kwm nws. Nws yog koj tug nws loj tuaj koj yog tus yuav txib nws ua li koj lub siab nyiam, kuv tsuas yog tus qhia rau nws tias muaj koj tiag nws thiaj loj tsheej neeg. Thaum kuv thov Vajtswv tag kuv thiaj cia tus metub rov mus pw hauv lub thoos ncu nws.

Tagkis metub txiv wb mus xyuas tus metub ua cas nws tsis daj thiab nws pib ntxais mis ces wb hais kom lawv muab raj mis los rau nws noj saib nws noj tau npaum li cas, ua cas nws noj tag ib ooj. Wb thiaj hais rau lawv tias wb yuav coj tus metub los tsev vim metub twb nyob tau ib lub vimtiam hauv tsev kho mob loj lawm. Cov pojniam saib xyuas pojniam xeeb tub thiaj los hais rau kuv tias ua li los tau tabsi yuav tsum tsuas metub cov ntshav duav seb cov ntshav xeeb nws puas nqhig tso. Lawv ntsuav nqhig mi ntsis xwb lawm lawv thiaj tso wb los tsev tabsi kom saib tus metub kom zoo vim tias cov ntshav xeeb metub nqhig tsis tau tag mas tej zaum yuav uas rau tus metub chuav leeg thiab nriaj tes taw. Lawv tseem tau hais tias metub yuav poob phaus thiab tej zaum lub cev yuav sem thiab los kuj muaj.

Wb coj tus metub los tsev nws kuj qab los noj mis heev thiab cov ntshav xeeb nws los kuj nqhig tag lawm thiab. Tus metub loj pham ncov tsis muaj teebmeem mus txog thaum nws muaj Plaub Hli, nws kub tau Plaub Hnub tsis laj li thiab quaj tag zog. Wb coj nws mus ntsib thajmom, thajmom tias tej zaum tim metub lub raum ces thiaj coj mus xoov raum los ob lub raum puavleej zoo tsis muaj abtsi ces thajmom thiaj hais tias yog li ces tim nws txoj nyhuv mas yuav tsum coj mus phais yog tsis phais ces thaum nws muaj Ob xyoo yuav muaj teebmeem loj heev mas yuav tsis yam abtsi pab tau. Thajmom niaj hnub hais kom kuv ciali coj tus metub mus phais xwb tabsi kuv tias tus metub tsis yog kuv tug yog metub txiv tug thiab kuv ua li tsis tau.

Wb thiaj thov Vajtswv pab tus metub ces metub thiaj zoo tsis raug phais qhov twg, metub loj mos nyoos tsis muaj mob los txog niamno. Niaj hnub no metub kawm tau ntawv zoo heev tsis poob qab thiab ntsev ib yam li luag tej tsis ruam, metub tseem siab duav nws txiv wb thiab tseem yog ib tug kws ua photoshop rau peb lub website no thiab pub rau Cog Ntawm Yexus YwjPheej tej xivzais uas sawvdaws tau xyuas.

Ua Tsaug rau kuv tus Vajtswv ua ciav sia zees nyob, nws yeej tsis tsaug zog thiab lag ntseg lis. Vajtswv lub fwjchim yeej tsis hloov li peb lub siab xav nws tau cog lus tseg lawm hais tias nws yuav cawm kuv mas nws yeej cawm tiag tiag tsis dag. Txawm yog kuv poob nroos mus raug txojkev tuag los nws yeej tsis tso kuv tseg. Txawm yog neeg ntiajteb pom ntsoov kuv taug rawv txojkev tuag xwb los Vajtswv tseem txuas kiag txojsia rau kuv mas kuv ua tsaug rau nws mus ib txhiab ib txhis Amen.

Lus povthawj

Lus povthawj ua timcawv qhia txog Vajtswv Yexus lub fwjchim. Yog koj ntseeg, yuav pab tau koj.

Vajtswv muaj fwjchim

Vajtswv pab tau

Lus povthawj "Huas"

Lus txhawbzog

Lus txhawbzog hauv Vajtswv yog ibyam uas tuavrub tau koj lubsiab kom ntev.

Yuavcia leejtwg kav

Tus ntseeg txojkev ntseeg

Uacas tsis muajli ntiajteb

Ua neej rau Vajtswv

Kevntseeg raug quabyuam

Lus txhawbzog

Yuav cobqhia koj kom txawj nrog Vajtswv Yexus sibraug zoo ua tau lubneej nyob tshav ntujnrig.

Lubcev uas ntauscim

Yuav ualicas txog saumntuj

Ua-neej xavtau zooxwb

txobtxiv noj txawj tuag