Txhob tag kev cia-siab

Nimno kuv yuav cav qhuas Vajtswv, nws yog kuv tus kwslij choj, nws yog kuv tus tuav tswvyim, nws yog tus saib xyuas kuv, kuv zoo siab heev ua tsaug rua Vajtswv vim yog cov ntseeg CogntawmYexusywjpheej tau thov Vajtswv pab kuv, kuv thiaj dim.

Kuv lub neej raug kev txomnyem thiab nyuabsiab kawg tsis muajleejtwg pab tau kuv vim txojkev kuv raug ntawm ua rau kuv tws kev nkaus, tsis muaj lwm txojkev kuv yuav dim tau. Kuv tus menyuam raug ntes mus kawv mas plaub ntug sawv ntxov nyhov, kuv quaj rau txhua txojkev. Kuv tswvyim los kawg tag tsis pom qab yuav ua li cas thiab hais qhia rau leejtwg. Vim txojkev kuv raug zaum no lub ntiajteb tias kuv txhaus luag txoj cai, mas lub ntiajteb yuav rauv txiv rau kuv raws lawv txojcai siab nyiam.

Yeej tsis muaj ib tug neeg yuav txhawb kuv zog ntawm txojkev ntseeg, kom kuv lub saib loj thiaj hlav dhau tej uas zoo li no. Tabsi tseem tshuav cov ntseeg Cogntawmyexusyeejpheej txojkev hlub thiab kev thov Vajtswv pab, kev txhawb kuv lub zog ntawm txojkev ntseeg kuv thiaj hlav dhau txojkev lwjsiab no.

Nimno kuv tus menyuam thiaj dim tsis raug kev txiav txim thiab tau rov los nrog kuv nyob kaj siab lug. Kuv zoo siab kawg tsis muaj ib yam abtsi pauj tau Vajtswv lub txiaj ntsim los yog nws txoj kev cawm kuv. Ntiajteb saib mas kuv raug luag cuab luag khiv tsis muaj txoj hauv kev rau kuv dim li. Tabsi kuv tus Vajtswv yog tus muaj tswvyim thiab tuav tus yawmsij ua qhib txoj kev dim txim. Nimno nws qhib txojkev dim txim ntawd rau kuv, kuv tau txais lawm mas kuv yeej yuav nco ntsoov cim cia rau nruab siab mus txog hnub kuv ntsib nws tim ntsej tim muag.

Tej zaum peb yuav tag kev cia siab, thiab peb yuav xav hais tias ntshev lub neej ces tsuas yog los xaus li no. Vim tsis muaj ib qhov chawv cia siab nyob rau qhov twg li lawm tabsi kom peb paub meej thiab tseeb hais tias tseem tshuav Vajtswv nws yog tus kav tagnrho ib puas tsavyam thiab saib xyuas, txawm yog lub ntiajteb tej tswvyim los puav leej yog Vajtswv li, yeej tsis muaj ib yam uas yuav yog lub ntiajteb no li, yog Vajtswv pom zoo rhov lub tswvyim tawm ntawm leejtwg lawm tsis muaj ib tug twg yuav ntxiv rov rau tsuas yog Vajtswv ib leeg xwb. Yog Vajtswv tau tso tus twg dim nws yeej yuav dim mus tag ibsim.

Lus povthawj

Lus povthawj ua timcawv qhia txog Vajtswv Yexus lub fwjchim. Yog koj ntseeg, yuav pab tau koj.

Vajtswv muaj fwjchim

Vajtswv pab tau

Lus povthawj "Huas"

Lus txhawbzog

Lus txhawbzog hauv Vajtswv yog ibyam uas tuavrub tau koj lubsiab kom ntev.

Yuavcia leejtwg kav

Tus ntseeg txojkev ntseeg

Uacas tsis muajli ntiajteb

Ua neej rau Vajtswv

Kevntseeg raug quabyuam

Lus txhawbzog

Yuav cobqhia koj kom txawj nrog Vajtswv Yexus sibraug zoo ua tau lubneej nyob tshav ntujnrig.

Lubcev uas ntauscim

Yuav ualicas txog saumntuj

Ua-neej xavtau zooxwb

txobtxiv noj txawj tuag