Xav tau zoo xwb

Vim licas peb ntsib kev nyuab siab txhua lub sijhawm, txawm yog tsis nyuaj ib qhov los yeej nyuab ib qhov. Tej zaum mas twb tsis yog nyuaj kev noj hauv xwb. Tabsi nyuaj txog lub neej raug kev tsim txom los ntawm menyuam tsis mloog lus es raug mus court tasli los yog ob niam txiv raug rhuav tshem los ntawm kev tsis sib koom siab ib leeg mus ib qhov, nyias mus nrhiav nyias kev lomzem kom lub siab kaj tabsi txog thaum kawg tej kev lomzem ntawd rhuav tshem lub neej puas tag. Thaum zoo li lawm lub neej tsaus ntuj nti thiab tsis muaj ib qhov chawv cia siab hauv lub ntiajteb no, thiab saib txojkev tuag mas tshiab tshiab heev.

Peb los saib seb Vajtswv txojlus hais li cas, nyob rau hau Chikeeb 3: 17-19; Vajtswv hais rau tus txivneej ntawd hais tias, “Vim koj nloog koj tus pojniam lus, thiab noj tsob txivntoo uas kuv txwv tsis pub noj, kuv yuav foom av. Koj yuav tsum khwv heev koj thiaj muaj txaus noj txaus haus tas koj simneej. Av yuav tuaj nroj tuaj ntsuag fab, koj yuav nrhiav noj nyob havzoov havtsuag. Koj yuav khwv tawm hws lug koj thiaj tau noj mus txog hnub koj tuag rov mus ua av. Kuv muab av puab ua koj, koj yuav rov mus ua av dua. Yog li peb paub lawm hais tias txawm yog yuav khwv npaum licas los tsis muaj hnub xaus li rau qhov vim Vajtswv foom tsis zoo rau lawm. Vim Vajtswv los lus foom tsis zoo ntawd ciajsia ua kom neeg lub siab kub lug khwv tsis muaj hnub xau, thiab Vajtswv los lus foom tsis zoo ntawd txhib tej nroj tsuag kom loj fab nyhov rau tej qoob loo uas neeg cog thiab ua rau txhua txoj haukev kom nyuaj. Twb tsis yog ua kom nyuaj rau txhuav yam xwb tabsis tseem ua kom neeg txojsia tu mus thiab. Zaum no peb pom tias Vajtswv los lus foom tsis zoo ntawd nroos rawv thiab tav txhuav txoj hauv kev kom lub neej txhob zoo.

Peb hov los saib seb vim cas tej kev lomzem hov rhuav tau peb thiab, nyob rau hauv Yaxayas 3: 9; Lawv tus cwjpwm ua vib ua npog aiv lawv. Lawv tabmeeg ua txhaum yam nkaus li tej neeg uas nyob hauv lub moos Xaudoos ua. Lawv yeej yuav raug txim, lawv tej kevtxhaum rov aiv lawv.Yog li yuav licas thiaj dim txojkev raug foom tsis zoo ntawd thiab tej kev txhaum uas aiv rawv ntawd? Nyob rau hauv Yaxayas 55: 6-7; Nej cia li tig hlo rov los cuag tus Tswv thiab thov nws, nimno nws nyob ze nej. Cia cov neeg siabphem lawv tso lawv tej kevphem tseg, los hloov siab ua txoj zoo. Cia lawv tig rov los cuag tus Tswv uas yog peb tus Vajtswv, nws yog tus muaj nploojsiab hlub, thiab tos rawv zam peb lub txim. Yog li zaum no peb paub lawm hais tias yuav ua licas thiaj dim txojkev khaum los yog tej kev txhaum uas raws peb ntawd.

Lus povthawj

Lus povthawj ua timcawv qhia txog Vajtswv Yexus lub fwjchim. Yog koj ntseeg, yuav pab tau koj.

Vajtswv muaj fwjchim

Vajtswv pab tau

Lus povthawj "Huas"

Lus txhawbzog

Lus txhawbzog hauv Vajtswv yog ibyam uas tuavrub tau koj lubsiab kom ntev.

Yuavcia leejtwg kav

Tus ntseeg txojkev ntseeg

Uacas tsis muajli ntiajteb

Ua neej rau Vajtswv

Kevntseeg raug quabyuam

Lus txhawbzog

Yuav cobqhia koj kom txawj nrog Vajtswv Yexus sibraug zoo ua tau lubneej nyob tshav ntujnrig.

Lubcev uas ntauscim

Yuav ualicas txog saumntuj

Ua-neej xavtau zooxwb

txobtxiv noj txawj tuag