Yauhas 1: 1-5

Thaum chivkeeb yog Txojlus, thiab Txojlus nrog Vajtswv, thiab Txojlus yog Vajtswv. Nws yeej nyob thaum chivkeeb nrog Vajtswv loslawm. Ibpuas tsamyam muaj tshwm tuaj yog los ntawm Nws, thiab txavtawm ntawm Nws mus, tsis muaj ib yam uas yuav tshwm tau tuaj. Nyob hauv Nws yog txojsia, thiab txojsia ntawd yog qhovkaj (lubteebci) qhovkaj ntawv ci rau tibneeg. Thiab qhovkaj ntawv ci rau qhov tsaus, ces qhov tsaus ntawd uv (thev)tsis taus qhovkaj.

1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 2 He was in the beginning with God. 3 All things came into being through Him, and apart from Him nothing came into being that has come into being. 4 In Him was life, and the life was the Light of men. 5 The Light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. John 1: 1-5

Tus hluas nplua-nuj

Tso ibpuas tsamyam ua yog koj tug tseg, ciali caum lawv Yexus qabmus. Mathais 19: 16-26

Tus hluas nplua-nuj

Vajtswv hlub ntiajteb

Vajtswv hlub hlub lub ntiajteb, Nws thiajtso Nws tibleeg Tub los...Yauhas 3: 16

Vajtswv hlub ntiajteb

Vajtswv txojlus

Thaum chivkeeb yog Txojlus, thiab Txojlus nrog Vajtswv, thiab Txojlus yog Vajtswv. Yauhas 1: 1

Vajtswv Txojlus