Yauhas 3: 16

Vim Vajtswv hlub hlub lub ntiajteb, Nws thiaj tso Nws tibleeg Tub los, yogtias leejtwg ntseeg Nws yuav tsis raug puamtsuaj, tiamsis yuav tau txais txojsia ntev txhiajpuamvam tsispaub kawg.

"For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." John 3: 16

Tus hluas nplua-nuj

Tso ibpuas tsamyam ua yog koj tug tseg, ciali caum lawv Yexus qabmus. Mathais 19: 16-26

Tus hluas nplua-nuj

Vajtswv hlub ntiajteb

Vajtswv hlub hlub lub ntiajteb, Nws thiajtso Nws tibleeg Tub los...Yauhas 3: 16

Vajtswv hlub ntiajteb

Vajtswv txojlus

Thaum chivkeeb yog Txojlus, thiab Txojlus nrog Vajtswv, thiab Txojlus yog Vajtswv. Yauhas 1: 1

Vajtswv Txojlus